Valikko Sulje

Judoseura Kamizan vuosikokous 4.12.2020 – KUTSU

Lisäys 2.12.2020: ilmoittautmisaikaa etäyhden osalta jatkettu 4.12 klo 15:00 asti. Lisäksi valtakirjat tulee lähettää em aikaan mennessä. Lisäykset punaisella kokouskutsussa. 

Lisäys 1.12.2020: Pyydämme kokoukseen saapuvia pitämään maskia urheilutalon tiloissa Lappeenrannan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. 

Judoseura Kamizan vuosikokous 4.12.2020

Aika: Perjantaina 4.12.2020 klo 18:00-20:00.

Paikka: Lappeenrannan Urheilutalo, kokoushuone

Kamizan hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet sääntöjen 12§:n mukaiseen yhdistyksen arviointikokoukseen, joka pidetään Urheilutalolla 4.12.2019 klo 18:00-20:00. Kokoukseen kutsutaan kaikki seuran jäsenet sekä alle 16 -vuotiaiden judokoiden vanhemmat.

Sääntöjen 4§:n mukaan Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksen asialistalle. Tällainen asia tulee lähettää 20.11. mennessä osoitteella hallitus@kamiza.fi, jotta se voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa ennen arviointikokousta.

Yhdistyksen arviointikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Yhdistyksen nimen muutos ja aputoiminimen/nimien rekisteröinti
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Hallituksen tiedotusasiat

Kohdan 7 mukainen asia: Hallitus esittää, että Yhdistyksen nimi Lappeenrannan Judoseura Kamiza ry muutetaan muotoon Budoseura Kamiza ry ja seuralle rekisteröidään aputoimini Kamiza. Yhdistyksen nimen muuttaminen edellyttää yhdistyksen sääntöjen 1§:n muuttamista. Muutos tulee tehdä sääntöjen 16§:n mukaisesti. (linkki yhdistyksen sääntöihin)

MUUTOS KOKOUSJÄRJESTELYIHIN

Kamiza haluaa noudattaa annettuja kokoontumissuosituksia: Vallitsevasta COVID-19 -tilanteesta johtuen Kamizan vuosikokous järjestetään hybridimallilla. Hallituksen päätöksellä kokoukseen on siis mahdollista osallistua etäyhteydellä (Teams), paikan päällä urheilutalolla tai edustajan toimesta (valtakirja). Kokoukseen voi osallistua ainoastaan henkilökohtaisella Teams-yhteydellä.

Etäosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ennakkoilmoittauminen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@kamiza.fi viimeistään 4.12.2020 klo 15:00 mennessä. Ennakkoilmoittautumisesta tulee käydä ilmi sähköpostiosoite, johon etäkokouksen kutsulinkki lähetetään. Etäosallistujan tulee osallistua Teams -kokoukseen koko nimellään sekä mahdollistaa videoyhteys tunnistautumista varten.

Kokoukseen ennakkoilmoittautuneille jäsenille lähetetään Teams-kokouksen kutsulinkki sähköpostilla perjantaina 4.12.2020 klo 16:00 mennessä. Teams-kokouksen kutsulinkin lähettää puheenjohtaja Petri Naukkarinen. Kutsulinkki on henkilökohtainen ja jokaista etäosallistujaa kohti tulee olla oma yhteys.

Äänestys / vaali

Kokouksessa on mahdollista syntyä tilanteita, joissa äänestetään joko nimenhuutoäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä. Äänestystapa ratkaistaan kokouksessa. Etäyhteydellä toimiva jäsen lähettää äänensä hallitus@kamiza.fi osoitteeseen. Äänestykseen on käytössä rajoitettu aika. Tämän jälkeen ääntenlaskijat kokoavat äänestystuloksen julkaistavaksi.

Mahdolliset valtakirjat tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@kamiza.fi viimeistään 4.12.2020 klo 15:00 mennessä

Äänestys etäjärjestelmällä ei mahdollista täysin anonyymiä, suljettua lippuäänestystä, koska ääntenlaskijoiden tulee yhdistää äänet äänioikeutettuihin. Ääntenlaskijat tekevät työnsä vaitiolovelvollisuudella.

Viitteet:

 • Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamisesta (lokakuu 2020)
 • Suomen hallituksen linjaus valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi 15.10.2020.

Tervetuloa,

 

 

Puheenjohtaja Petri Naukkarinen     Varapuheenjohtaja Kari Hämeenaho